Kurier Radzionkowski nr 3 (98) czerwiec 2020

numer 3 (98) czerwiec-lipiec 2020 MOSIR > 7 SPORT > 17-18 PISZĄ DO KURIERA > 11, 13 ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZN Y > 10 ROZMOWA > 2 INWESTYCJE > 4 CK „KAROLINKA” > 8-9 AKTUALNOŚCI > 7 MIASTO LUDZI EKO > 15, 16 RYNEK – SERCE MIASTA Po dwóch latach intensywnych prac, związanych z rewitalizacją terenu po byłym pegeerze przy ul. Knosały, mieszkańcy korzystać mogą już z eko-rynku. Nowy plac miejski to przede wszystkim zielone strefy z fontanną i zbior- nikiemwodnym. Płytę zdobią też nowoczesne rzeźby, nawiązujące do hi- storii i tradycji miasta. Są to tańcząca para oraz figury górnika i piekarza. Na rynku umieszczono również wagonik z węglem oraz kamień granicz- ny pola górniczego „August” z 1833 r. z kopalni rudy cynku i żelaza, która w XIX wieku funkcjonowała w okolicach Księżej Góry. Rynek zdobi rów- nież całoroczna scena, na której w przyszłości odbywać będą się najważ- niejsze miejskie imprezy. MIASTO WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW Koronawirus uderzył w lokalne przedsiębiorstwa. Zamrożenie działalności na długie tygodnie spra- wiło, żewiele firmmadziś problemz utrzymaniem miejsc pracy. W Radzionkowie radni przyjęli dwie uchwałymającenaceluwsparcieprzedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta radni przyję- li uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatno- ści rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Zgodnie z uchwalonym dokumentem, przedsiębiorcom, których sytuacja ekonomiczna ule- gła pogorszeniu, przedłużono do 30 września 2020 r. możliwość zapłaty rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br. Druga z przyjętych uchwał dotyczy zwolnienia z po- datku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Z tej formy wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy, objęci zakazem prowadzenia działalności gospodar- czej i u których płynność finansowa uległa pogorsze- niu wskutek pandemii. Z podatku od nieruchomości mogą być zwolnione grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem firmy. Zwolnie- nie dotyczy podatku za okres od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do dwóch miesięcy po zakończeniu tego stanu, który obowiązywał jako ostatni, nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. Warunkiem uzyskania wsparcia, czy to w postaci przedłużenia terminów płatności rat od podatku, czy zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie odpowiedniego wniosku do 30 września br. W składa- nych dokumentach należy wykazać spadek obrotów gospodarczych. Przez pogorszenie się sytuacji ekono- micznej firmy rozumie się spadek sprzedaży towarów i usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. str. 3 str. 3 Płytę rynku zdobią nowoczesne rzeźby Rynek – nowe miejsce wypoczynkumieszkańców

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5