Kurier Radzionkowski nr 3 (98) czerwiec 2020

2 KURIER RADZIONKOWSKI >> CZERWIEC-LIPIEC 2020 rozmowa z GABRIELEM TOBOREM burmistrzem Radzionkowa PRZED NAMI TRUDNY CZAS OSZCZĘDNOŚCI Spotykamy się w trudnym dla wszyst- kich okresie pandemii. Jak wygląda sy- tuacja w naszymmieście, jeżeli chodzi o liczbę zarażonych koronawirusem? Był okres, że mieliśmy prawie 60 osób za- rażonych. Obecnie jest już lepiej, ale sy- tuacja nadal jest poważna. Statystycznie jest to średnio o wiele więcej przypadków niż Polsce i na Śląsku. Wynika to głównie z faktu, że sporo mieszkańców Radzion- kowa pracuje w kopalniach. Sytuacja w górnictwie mocno odbija się na naszym mieście. Mam nadzieję, że po opanowa- niu problemu w górnictwie, ta liczba za- cznie spadać. Cały czas apeluję do miesz- kańców o ostrożność i przestrzeganie reżimu sanitarnego. Ważne, aby zarażenia z ognisk lokalnych czy rodzinnych nie roz- przestrzeniały się. Jak gmina wspiera działania w walce z epidemią? Monitorujemy sytuację, jeśli chodzi o jednostki gminy i placówki medyczne. Wsparliśmy finansowo szpital w Bytomiu i Tarnowskich Górach. Ze względu na ko- losalne opóźnienia w badaniach osób za- rażonych, również w kwietniu gmina wynajęła wymazobus, który pobierał, zle- cane przez Sanepid, wymazy od miesz- kańców. Pod tym względem sytuacja jest o wiele lepsza niż jeszcze kilka tygodni wcześniej. Czy i jak epidemia odbije się na kondy- cji finansowej samorządów? Bezpośrednie koszty związane z walką z koronawirusem już dziś sięgają dzie- siątków tysięcy złotych. Zaś wpływy do budżetu, jak w każdym samorządzie, radykalnie spadły. Jeśli ktoś wie, jak kon- struowany jest budżet gminy, wie też, ja- kie są i będą konsekwencje w kolejnych latach. Dla przykładu: za marzec udziały w PIT spadły o 13,6%, ale za kwiecień już o 39,6%, adekwatnie do roku ubiegłego. Ponieważ jednak planowany odpis za rok 2020 jest większy niż za 2019, według wskaźników rządowych, to realny spadek będzie jeszcze większy. Do Urzędu Miasta już wpłynęło ponad 50 wniosków o zwol- nienie lub umorzenie opłat lokalnych, co również przyczyni się do spadku do- chodów. Nie zarabiają MOSiR i Centrum Kultury „Karolinka”, a ich dochody zawsze stanowiły ważną część w budżetach tych jednostek. Stanęła sprzedaż mienia. Kal- kulujemy różne scenariusze, czekamy też na wyniki w kolejnych miesiącach. W jaki sposób chce Pan„przeprowa- dzić” Radzionków przez kryzys? Czy rząd wdraża jakiekolwiek mechanizmy pomocowe dla samorządów? Gdy spadają dochody, trzeba ciąć koszty. Ale jak to zrobić w ciągu roku, przy zapla- nowanym co do złotówki budżecie, obo- wiązujących umowach czy rozpoczętych inwestycjach? Przypomnę, że na ten rok planowaliśmy tylko kontynuację inwe- stycji unijnych, więc nie ma z czego rezy- gnować. Sytuacja samorządów była trud- na, a teraz jest, nie boję się tego słowa, tragiczna. Racjonalnie gospodarowali- śmy każdą złotówką. Teraz już nawet nie ma czym racjonalnie gospodarować. Jako samorządy oczekujemy rozwiązań sys- temowych, których brakuje. Nie trzeba być ekonomistą, aby wiedzieć, że uzdro- wienie sytuacji finansowej samorządów, to gwarancja dla stabilizacji gospodarki państwa. Ograniczanie wydatków bieżących to między innymi mniejsza liczba in- westycji, remontów, imprez kultural- nych, ale także szukanie oszczędności w oświacie... Analizowane są wszystkie obszary do- chodów i wydatków. Jeśli chodzi o oświa- tę, stworzyliśmy w ostatnich latach po- nadwymiarowe, komfortowe warunki. Dziś ograniczenia są minimalne, ale ko- nieczne. Wszystkie propozycje na pewno nie pogorszą jakości nauczania. Mieszczą się w obowiązującym prawie. Reorgani- zacja dotyczyć będzie tylko 10% uczniów. Jeśli chodzi o inne obszary, to na pewno nie będzie w najbliższym czasie nowych inwestycji, oprócz tych, na które pozy- skujemy środki zewnętrzne. W jakich warunkach dzieci będą uczy- ły się od nowego roku szkolnego? Trudno dzisiaj gdybać, jakie będą odgór- ne dyrektywy, co do nauki od września. Wszystko zależy od rozwoju pandemii, a widzimy, że sytuacja jest dynamiczna i ciągle rozwojowa. Jeśli to tylko będzie możliwe, gmina spełni wszystkie nie- zbędne wymagania. Wróćmy jeszcze do inwestycji. Jakie zadania trzeba odłożyć na przyszłość? Realizujemy dzisiaj wszystkie rozpoczęte inwestycje. Z nowych zadań planujemy w tym roku tylko remont ul. Gajdasa, gdzie dofinansowanie zewnętrzne jest na pozio- mie 85%. Wstrzymaliśmy prace przygoto- wawcze do zagospodarowania budynku Blachuta. Na jesień przełożyliśmy też pro- cedurę wyboru oferenta na budowę ka- mienic przy rynku. str. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5