Kurier Radzionkowski nr 3 (98) czerwiec 2020

3 Rynek – sercemiasta – Prace prowadzone były w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł, z czego aż 85% środków pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo- jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, 10% z budżetu państwa, a zaledwie 5% to środki własne gminy. Aktualnie trwają jeszcze formalności związane z oddaniem placu do użyt- ku – mówi Justyna Misiołek, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM Radzionków. Jednocześnie rozpoczęły się prace związane ze stworzeniem komercyjnej części ryn- ku. Powstanie ona w formie trzech pierzei kamienic okalających miejski plac: pierzeja południowo-zachodnia – po stronie pl. Jana Pawła II, pierzeja północno-zachodnia – po stronie przedłużenia ul. Norwida, pierzeja północno-wschodnia – po stronie ul. ks. J. Knosały. Wszystkie budynki będą dostępne zarówno od strony placu miejskiego, jak i od strony zewnętrznej. – Zgodnie z wykonaną koncepcją architektoniczną powstanie 21 budynków w formie ka- mienic 3- i 4-kondygnacyjnych. Nawiązywać będą do historycznej architektury Górnego Śląska, dominować będzie elewacja ceglana. Budynki zostaną podzielone na części miesz- kalną, usługową i publiczną. Dwa segmenty przeznaczone zostaną na potrzeby urzędu miasta – mówi Justyna Misiołek. – Władze gminy rozważają możliwość wyłonienia inwe- stora prywatnego, który podjąłby się wykonania inwestycji. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 chwilowo wstrzymano podejmowanie dalszych kroków związanych z budową komercyjnej części rynku – podkreśla.  ŁK Oznacza to, że o pomoc ubiegać moż- na się w dwóch przypadkach: • gdy spadek przychodów był nie mniejszy o 15% (obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przy- padających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprze- dzającego dzień złożenia wnio- sku, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzo- wych roku poprzedniego); lub • gdy spadek przychodów był nie mniejszy niż o 25% (obliczony jako stosunek obrotów z dowol- nie wskazanego miesiąca, przy- padającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w po- równaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego). Do tej pory do Urzędu Miasta wpłynę- ło ponad 50 wniosków o zwolnienie lub umorzenie opłat lokalnych. Wnio- ski są rozpatrywane. ŁK Miasto wspiera przedsiębiorców Mam nadzieję, że przyszłoroczny budżet pozwoli nam ostrożnie wznowić te inwe- stycje. Przed nami wakacje. Czy basen na Księżej Górze będzie otwarty? Trwają prace przygotowawcze. Decyzję dotyczącą basenu podejmiemy ostatecz- nie w drugiej połowie czerwca. Wszystko zależy od aktualnych obostrzeń i sytuacji epidemicznej w regionie. Czekamy też na rekomendacje Sanepidu w tej spra- wie. Jedno jest pewne, każda decyzja, która zostanie podjęta, będzie trudna. Jeśli chodzi o kondycję finanso- wą miasta, może nie będzie tak źle. Mówi się przecież, że Radzionków jest bogatym miastem, a ilość inwestycji imponuje. W zeszłym roku powstało boisko przy ulicy Knosały, ukończono obwodnicę, powstały planty na Rojcy. W tym roku rynek, termomoderniza- cje, rewitalizacja osiedla Hugona... Nie ma nic bardziej mylnego niż uważać, że Radzionków jest bogatym miastem. Na Śląsku są trzy„bogate”miasta: Gliwice, Katowice i Tychy. Patrząc na dochody per capita lokujemy się bardzo nisko w ran- kingu. Tajemnica naszych sukcesów, tkwi w dużej mierze, w sprawnym pozyskiwa- niu środków zewnętrznych i zaciskaniu pasa na wydatkach bieżących. Dla przy- kładu: przez dziesięć lat dofinansowania z budżetu państwa remontu i budowy dróg lokalnych, aż osiem razy skorzysta- liśmy z dofinansowania 50% inwestycji, co dało kwotę ponad 12 mln zł. W latach 2016-2020 pozyskaliśmy ogółem ze środ- ków zewnętrznych ponad 50 mln zł. Zło- żone mamy już kolejne wnioski na po- nad 10 mln zł. Radzionków jest gminą relatywnie biedną, jednak potrafimy się- gać po środki zewnętrzne i tu tkwi źródło tego, co widać na mieście.  Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Łukasz Karkoszka str. 1 str. 2 Fot. :PrzemysławKałuski

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5