RYNEK PRACY

RYNEK PRACY ŚLĄSKIE SPIS TREŚCI 3 kluczowe zarządzanie wiekiem pracowników 4 Wspomagamy nowe grupy, Stawiając na odpowiedzialny Rozwój 6 czerpać z potencjału doświadczonych pracowników 7 MBA o profilu industry 4.0. 8 kandydat kontra rekruter 10 szkolenia, czyli jak być na bieżąco 12 priorytet: umiejętnie zarządzać wiekiem pracowników 14 127 milionów złotych na aktywizację zawodową 16 świadectwo maszynisty. Jak to wygląda w kolejach śląskich 18 o językach obcych... w kilku słowach 20 po raz 9. biznesmeni spotkają się w katowicach 21 klient w centrum zainteresowania 22 masz pomysł i chcesz działać na rzecz seniorów? 23 weź udział w konkursie ZarząduWojewództwa Śląskiego „przyjaciel rodziny 2019”‚ RYNEK PRACY ŚLĄSKIE Biuletyn informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach WYDAWCA: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice. KONTAKT: Arkadiusz Kaczor, rzecznik prasowy, tel. 32 757 33 07, e-mail: akaczor@wup-katowice.pl , www.wup-katowice.pl REALIZACJA: Wydawnictwo KA s.c. SKŁAD I ŁAMANIE: Wydawnictwo KA s.c. CO można przeczytać w tym numerze biuletynu Dialog na rzecz świadczenia usług rozwojowych wregionie 24 czerwca odbyło się X posiedzenie Komi- tetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych w Wo- jewództwie Śląskim. Komitet jest ciałem koordynującym rea- lizację projektów zapewniających dostęp do szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w naszym regionie. W skład komitetu wchodzą opera- torzy podmiotowego systemu, opiekunowie projektów, przedstawiciele Urzędu Marszał- kowskiego oraz pracownicy merytoryczni Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Specjalnym gościem komitetu był Andrzej Lech – Dyrektor ds. statutowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Członek Komitetu Sterującego PO WER. Uczestnictwo przedstawiciela Izby w posie- dzeniu komitetu było okazją do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowa- niem systemu w naszym regionie. Dyrektor podsumował przebieg regionalnych spotkań Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, w których uczestniczyły instytucje szkoleniowe oraz przedstawiciele WUP w Katowicach. Zachę- cił do podtrzymywania dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami systemu. Opowiedział również o planowanych zmia- nach w Wytycznych horyzontalnych, które stanowią podstawę do wdrażania PSF oraz wysłuchał uwag operatorów dotyczących współpracy z instytucjami szkoleniowymi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5