RYNEK PRACY

RYNEK PRACY ŚLĄSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 18 Nowe trendy w pracy z klientem – z doświadczeń międzynarodowych D otyczy to zwłaszcza osób posiadających deficyty w obszarze emocjonalnym, społecznym i zawo- dowym. Poszczególne kraje poszukują „swoich” rozwiązań. Wspólną cechą większości jest założenie, że problemy zawodowe łączą się z życiem osobistym i społecznym. Praca z osobą wymagającą wsparcia ma charakter kompleksowy. Hiszpania – Vives Emplea – Action Against Hunger Vives Emplea to program służący integracji społecznej i zawodowej. Zakłada pracę na zasobach klienta – ce- chach, umiejętnościach, zdolnościach itp. Na bazie już posiadanych uczestnicy zdobywają i doskonalą kompe- tencje w sferze emocjonalnej oraz społecznej. Rozwija- ją też zachowania i postawy występujące w środowisku pracy. Kluczową rolę odgrywają sesje grupowe. Ponad- to uczestnicy korzystają z sesji indywidualnych, pośred- nictwa w kontaktach z pracodawcami, wolontariatu. Biorą też udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje. Taki model wspomaga samopoznanie uczestników, pomaga im zwiększyć wiarę w swoje moż- liwości, budować sieć kontaktów, jak również całościo- wo przygotowuje do podjęcia pracy. Metodologia może być wykorzystywana w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, klientami pomocy społecznej, mający- mi deficyty w sferze emocjonalnej, społecznej i zawo- dowej. W Hiszpanii podejście Vives Emplea wykorzystuje Action Against Hunger. Na grunt polski adaptowana jest w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Model pracy zespołowej na rzecz reintegracji społeczno zawodowej osób z grup wykluczonych” realizowanym przez Fundację Imago z Wrocławia. Niemcy – Asystowana Aktywizacja (AsA) – GRONE Netzwerk Hamburg GmbH Asystowana Aktywizacja (AsA) łączy działania z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej rea- lizowane we współpracy różnych instytucji. Ich celem jest integracja młodych osób z grupy NEET z rynkiem pracy. Realizowane wsparcie służy zmotywowaniu uczestników do podjęcia nauki zawodu, ukończenia jej i uzyskania dyplomu zawodowego. Metoda zakłada wsparcie dla młodzieży i przedsiębiorców. W mediach słyszymy i czytamy o dobrej sytuacji osób chcących podjąć lub zmienić pracę. Jak wskazują specjaliści to właśnie często pracownicy dyktują warunki zatrudnienia w wielu branżach. Jednakże niezależnie od sytuacji na rynku pracy, pewne grupy osób mają problem z podjęciem aktywności zawodowej. Wsparcie dla młodzieży ukierunkowane jest na przy- gotowanie młodego człowieka do spotkania się z ryn- kiem pracy. Działania podzielone są na dwie fazy. Faza pierwsza (nieobligatoryjna) koncentruje się na przygo- towaniu młodych osób do praktycznej nauki zawodu. Obejmuje określenie predyspozycji zawodowych, au- toprezentację, doskonalenie kompetencji społecznych, poznanie zawodu poprzez tzw. próbki pracy oraz inten- sywną pracę nad zmianą codziennych nawyków. Może być realizowana w formie indywidualnej i grupowej. Faza druga to praktyczna nauka zawodu. Trwa od mo- mentu podjęcia decyzji o zdobyciu zawodu, poprzez wybór miejsca kształcenia, po zakończenie procesu edukacji zawodowej. Uczestnicy mają też dostęp do do- datkowej oferty wsparcia np. zajęć stacjonarnych, zajęć sportowo-kulturalnych. Ponadto przez cały czas każdy uczestnik ma swojego opiekuna (asystenta kształcenia/ aktywizacji). Wsparcie dla przedsiębiorców wiąże się z przygotowa- niem uczestników AsA do roli pracowników. Przedsię- biorca ma wpływ na jakość kształcenia praktycznego oraz na poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. Może dbać o kształtowanie postawy młodej osoby – uczyć punktualności, odpowiedzialności czy rzetelno- ści w pracy. W Niemczech od lat metodą AsA pracuje GRONE Netzwerk Hamburg GmbH. Na grunt polski metoda zo- stała zaadaptowana w ramach projektu „Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej). Partnerami projektu byli Sudecka Izba Przemysłowo -Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma Heapmail Internet Solutions. Wykorzystano też funk- cjonujące od 2009 roku partnerstwo Fundacji „Krzyżo- wa” z GRONE Netzwerk Hamburg GmbH. Finlandia – metody socjodynamiczne oraz narracyjne w poradnictwie – Spangar Negotiations Co. z Finlandii Wykorzystywane w poradnictwie zawodowym metody socjodynamiczne (podejście Vance’a Peavy’ego) oraz narracyjne (podejście Normana Amundsona) kładą nacisk na poznanie kontekstu społeczno-kulturowego osoby, która przychodzi do doradcy. W pracy z klien-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5