RYNEK PRACY 2/2021

rpo.wup-katowice.pl 15 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 2 / WRZESIEŃ 2021 Na udział w projekcie zdecydował się m.in. Michał Koniar- ski, który od dawna, hobbystycznie zajmował się produkcją filmową. Z miesiąca na miesiąc swojej pasji poświęcał coraz więcej czasu i środków. Wreszcie zrozumiał, że najwyższy czas na tym zarobić. – Do projektu zgłosiłem się, nie ukrywam, ze względu na moż- liwość otrzymania dofinansowania. Posiadałem już trochę sprzętu, jednak sporo urządzeń i programów było poza moim zasięgiem. Dlatego dotacja okazała się zbawienna – mówi. – Mile zaskoczyły mnie również zajęcia teoretyczne. Sporo dowiedziałem się na temat metod prowadzenia firmy, marke- tingu czy księgowości. Ta wiedza bardzo mi się dziś przydaje – dodaje. Firma pana Michała oferuje różnorodne usługi filmowe: obsłu- gę imprez, spoty reklamowe, teledyski, a także filmy szkole- niowe i instruktażowe. Przedsiębiorstwo rozwija się i odważ- nie przeszło przez covidowy kryzys. – Nie było łatwo, zleceń miałem mniej niż zwykle, ale prze- trwałem bez większych turbulencji – mówi Michał Koniarski. – Dziś z optymizmem patrzę w przyszłość. Mam plany, chcę się rozwijać i iść do przodu. Jestem przekonany, że gdyby nie zastrzyk finansowy, który otrzymałem, dziś nie byłbym w tym miejscu – dodaje. MARCIN FLACZYŃSKI wicedyrektorWojewódzkiego Urzędu PracywKatowicach Obecna sytuacja wymusza zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach konieczność szybkiego dostosowania się do zmian. Może być to potrzeba zdobycia nowych kwalifikacji czy modyfikacja zakresu swoich usług lub otwarcie się na nowe branże w przypadku firm. Oferta projektów finansowanych z Funduszy Europejskich to skuteczne antidotum na negatywne skutki pandemii w obszarze rynku pracy. Dzięki nimWojewódzki Urząd Pracy wspiera przedsiębiorczość, kształcenie ustawiczne dorosłych, skutecznie przywraca osoby niepracujące do aktywności zawodowej. pracy czy zatrudnieniem subsydiowanym, przewiduje także finansowanie kursów, również w szeroko pojętej branży IT. Szkolić mogą się również osoby pracujące, zamieszkałe na Śląsku, które należą do jednej z grup defaworyzowanych: osób z niskim wykształceniem, niepełnosprawnych, po 50. roku życia, kobiet (zwłaszcza powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka) czy mieszkańców wsi. Przewidziano dla nich realizację m.in. kursów ICT (umiejętności informa- cyjno-komunikacyjne) i językowych. Jedno z takich przedsię- wzięć prowadzi zabrzańskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki. W projekcie „Kariera! Rozwój kompetencji języ- kowych i komputerowych mieszkańców woj. śląskiego” za- planowano, poza kursami języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, także naukę tworzenia stron www, aplikacji internetowych, zajęcia z grafiki komputerowej czy szkolenia ECDL (międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputero- wych). Wsparcie zostanie udzielone minimum 960 mieszkań- com Śląska. – Projekty finansowane ze środków unijnych realizujemy już wiele lat. Znamy potrzeby naszych klientów, wiemy jakie kursy są przydatne w każdej branży – mówi dr Piotr Kurnic- ki, koordynator projektu. – Szkolenia IT cieszą się dużym po- wodzeniem nie tyko dlatego, że są uniwersalne, ale również z tego powodu, że mogą być realizowane na różnym poziomie zaawansowania. Prowadzimy zajęcia dla osób starszych czy o niskich kwalifikacjach, które komputer poznają od podstaw. Pomagamy również specjalistom, którzy chcą się rozwijać cy- frowo i zawodowo. Co ważne, nasze kursy są dla uczestników bezpłatne, a prowadzą je wykwalifikowani trenerzy, posiada- jący najwyższe umiejętności i aktualną wiedzę – dodaje. Jedną z najbardziej popularnych form wsparcia w ramach RPO WSL dla poszukujących nowych kwalifikacji są także do- finansowania do szkoleń i doradztwa dla firm sektora MŚP, ich pracowników oraz osób samozatrudnionych. Taką możliwość daje Podmiotowy System Finansowania w województwie ślą- skim, za którego wdrażanie odpowiada WUP w Katowicach. Z pozyskanego dofinansowania przedsiębiorcy mogą pokryć nawet 80% kosztów usług szkoleniowych i doradczych. A może na swoje? Fundusze Europejskie pomagają również tym, którzy chcą podjąć wyzwanie prowadzenia własnej działalności. Do- wodem na to jest projekt „Akademia Kompetencji ICT – In- kubator Przedsiębiorczości” prowadzony przez jastrzęb- ską firmę Blueform do 2019 roku. Skierowany był dla osób po 30. roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo. Dzięki wsparciu merytorycznemu i dofinansowaniu powstało 46 start-up’ów w branżach związanych z nowoczesnymi tech- nologiami informatycznymi. Mowa między innymi o firmach specjalizujących się w fotografii, programowaniu, specjali- stycznym projektowaniu czy prowadzeniu portali interneto- wych. Znajdź projekt dla siebie! Więcej informacji na temat aktualnej oferty projektów w ramach RPO WSL znaleźć można na stronie rpo.wup-ka- towice.pl w zakładce Znajdź dofinan- sowanie .

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5