RYNEK PRACY 2/2021

2 / WRZESIEŃ 2021 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY wupkatowice.praca.gov.pl 17 w branży IT, stosowano home office czy model hybrydowy. Nie była to jednak konieczność, a rodzaj pracowniczego benefitu. – Pandemia wymusiła na innych sekto- rach i branżach wprowadzenie takiego modelu pracy, ze względów sanitar- nych. Co ważne, wiele firm, które wcze- śniej w ogóle nie rozważały takich roz- wiązań, dziś, kiedy powrót do biur stał się możliwy, pracę zdalną dopuszcza przynajmniej jako alternatywę, a często nawet ku niej się skłania – mówi Sylwia Chwastyk-Kolasa, Dyrektor Operacyjny Lobo HR, jeden z dziesięciu najlepszych HR Managerów w Polsce. Praca zdalna to wiele zalet, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Z jednej strony stała się wygodną al- ternatywą, z drugiej szansą na rozwój i przyspieszenie koniunktury po covido- wej zapaści. – Pracownicy odkryli, że home office może być po prostu wygodny. Nie traci- my czasu na dojazdy. W wielu przypad- kach można przymknąć oko na kwestię profesjonalnego ubioru. Także kiedy czujemy się gorzej, nie musimy od razu iść na zwolnienie. Jeśli jesteśmy w sta- nie – możemy pracować z domu. Znie- sienie bariery odległości to też łatwiej- sze poszukiwanie zatrudnienia. Możemy bowiem bez obaw rozpocząć współpra- cę z firmą na drugim końcu kraju – mówi Sylwia Chwastyk-Kolasa. – Podobnie rzecz ma się w przypadku pracodaw- ców, którzy otrzymali o wiele szersze możliwości rekrutacyjne, mogąc poszu- kiwać talentów w całej Polsce. Ponadto, mogli zredukować koszty związane cho- ciażby z prowadzeniem biura – dodaje. Trzeba jednak pamiętać, że każdy kij ma dwa końce. Praca zdalna niesie ze sobą również zagrożenia. Dla pracow- ników wiąże się to przede wszystkim z zachowaniem tzw. work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem za- wodowym a prywatnym. Należy wy- znaczyć sobie konkretne godziny pracy oraz zorganizować stanowisko, żeby obowiązki „nie kłuły” w oczy na każdym kroku. – Występują problemy z utrzymaniem motywacji na wystarczającym pozio- mie. W domu jest więcej rzeczy, które mogą nas dekoncentrować. Trudno też o integrację z zespołem, z którym wi- dujemy się jedynie przez szklany ekran – mówi Chwastyk-Kolasa. Dla pracodawców największym zagro- żeniem jest kwestia poufności danych. Domowe komputery pracowników mogą nie być wystarczająco chronione. Ponadto, menadżerowie muszą wpro- wadzać odpowiedni system zarządza- nia, żeby pracownicy nie zatracili po- czucia identyfikacji, a ich praca była efektywna. Dlatego wydaje się, że przemyślany model hybrydowy to najlepsze rozwią- zanie. Happines Index (czyli w skrócie poziom zadowolenia) pracowników działających w takim trybie to aż 73%. Wniosek jest jeden: mimo wielu plu- sów, często spotkanie twarzą w twarz ze współpracownikami jest po prostu konieczne. Same korzyści Jedną z większych korporacji w naszym województwie jest firma PwC Polska oferująca usługi doradcze i audytorskie. Ze względu na międzynarodowy zasięg, Ponad 3/4 badanych wskazuje model hybrydowy, łączący elementy pracy zdalnej z biurową, jako idealny. Tylko 14% wciąż widzi się w tradycyjnymmodelu pracy, a 9% jest przekonana, że w przyszłości obowiązki będziemy wykonywać głównie w świecie wirtualnym. menadżerowie już wcześniej dopusz- czali możliwość pracy zdalnej. – Zawsze widzieliśmy plusy takiego rozwiązania. Pracownicy, w wielu przy- padkach zwiększali swoją skuteczność i efektywność – mówi Michał Gołębiew- ski, PR Manager PwC Polska. Kiedy pandemia zaczęła przybierać niepokojące rozmiary, podjęto decyzję o niemal całkowitym zamknięciu biur, liczących często ponad tysiąc pracow- ników. Szybko okazało się, że praca zdalna nie ma negatywnego wpływu na wyniki firmy. – To wielka zasługa naszych liderów, którzy potrafili szybko dostosować się do sytuacji. Wprowadzili rozwiąza- nia, pozwalające na zmaksymalizowa- nie wydajności, równocześnie dbając o motywację i dobre samopoczucie podwładnych – mówi Gołębiewski. System okazał się na tyle skuteczny, że korporacja postanowiła go rozwijać. – Obecnie jesteśmy na etapie tworze- nia całościowych rozwiązań. Nie chcę jeszcze mówić o konkretach, ale wiem, że sporo firm również nad nimi pracu- je. Z pewnością postawimy na model hybrydowy, który w naszym przypadku przyniósł najwięcej korzyści – mówi. A prawo na to... Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Tech- nologii przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym praca zdalna na sta- łe trafi do Kodeksu Pracy. Mimo że dla wielu firm i pracowników, zwłaszcza po doświadczeniach z okresu pande- mii, to nie nowość, to wreszcie praca „z domu” znajdzie swoje prawne umo- cowanie. W przygotowanym projekcie umieszczono jej definicję, a także za- sady. Jakie na przykład? Pracodawca, w szczególnych okolicznościach będzie mógł delegować pracowników do pracy zdalnej, o ile będą mieli do tego warun- ki lokalowe i techniczne (w przeciwnym razie, należy je zapewnić). Również pra- cownik będzie mógł o to wnioskować. Czy rozwiązania prawne wejdą w życie, a firmy odnajdą się w nowej rzeczywi- stości? Czas pokaże.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5