Wielkopolska Twój i mój dom

Publikacja edukacyjna z zakresu edukacji ekologicznej, adresowana do najmłodszych mieszkańców regionu. Poprzez gry i zabawy czytelnicy zdobywają wiedzę na temat zasad segregacji odpadów, konsekwencji oddychania zanieczyszczonym powietrzem, bioróżnorodności i ochrony wód. Publikacja dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.